30/03/2017
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

[aktualizacja 19.04.2017] Ze względu na zainteresowanie konkursem ostateczny termin składania prac konkursowych przesunięto do 26 kwietnia (środa) do godziny 16:00. Niezdecydowanych zachęcamy do udziału! Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Senator RP Konstanty Radziwiłł zaprasza dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej z gminy Brwinów do konkursu plastycznego. Szczegóły na plakacie i w Regulaminie. Regulamin konkursu plastycznego z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja pod patronatem Senatora RP Konstantego Radziwiłła 1. Cele Celem konkursu plastycznego z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja (dalej: Konkurs) jest: a) godne uczczenie Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, b) zainteresowanie dzieci i młodzieży historią ojczystą, c) kształtowanie postaw patriotycznych, d) rozwijanie i wspieranie talentów plastycznych dzieci i młodzieży. 2. Organizator Organizatorem Konkursu jest Biuro Senatorskie Konstantego Radziwiłła z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 10, nr tel. 22-726-77-46, biuro@konstantyradziwill.pl. 3. Uczestnicy a) do uczestnictwa w Konkursie zaproszeni są uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów oraz uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej zamieszkali na terenie gminy Brwinów a uczęszczający do szkół poza terenem gminy, b) wyszczególnia się dwie kategorie wiekowe Uczestników: dla klas I-III szkoły podstawowej, dla klas IV-VI szkoły podstawowej, c) udział w Konkursie jest bezpłatny. 4. Przedmiot i temat Konkursu a) Konkurs jest konkursem plastycznym, w którym Uczestnicy nadsyłają własnoręcznie wykonane prace, zgodne z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 6, b) tematem przewodnim konkursu jest Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (w kategorii klas I-III) i Konstytucja 3 Maja (w kategorii klas IV-VI). 5. Harmonogram Konkursu a) Etap 1 – [aktualizacja 19.04.2017] w dniach 1 - 26 kwietnia 2017 r.: zgłaszanie prac konkursowych. Po tym terminie Komisja Konkursowa dokona wyboru prac nominowanych do etapu drugiego, finałowego. b) Etap 2 – w dniach 1 – 17 maja 2017: prace wybrane w Etapie 1 zostaną zaprezentowane publiczności w formie ekspozycji plenerowej na terenie miasta Brwinów oraz galerii internetowej na stronie www.konstantyradziwill.pl oraz na portalu społecznościowym www.fb.com/radziwill.konstanty . W tym okresie przeprowadzone zostanie internetowe głosowanie o nagrodę publiczności. c) Zakończenie Konkursu: zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni oraz nagrodzeni w trakcie gali, która odbędzie się 19 maja 2017 roku na terenie gminy Brwinów. O dokładnym miejscu gali wręczenia nagród Organizator poinformuje w późniejszym terminie. 6. Szczegółowe warunki uczestnictwa Do oceny w Konkursie zakwalifikowane zostaną prace spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria: a) zgodność z tematem pracy: i. w kategorii klas I-III: Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, ii. w kategorii klas IV-VI: Konstytucja 3 Maja, b) praca ręczna, techniką: malarstwo, rysunek na papierze, c) praca bez oprawy, d) format pracy: A3, e) praca wykonana własnoręcznie, wcześniej nigdzie nie publikowana, f) metryczka na odwrocie pracy zawierająca: imię, nazwisko, wiek autora pracy, dane kontaktowe placówki zgłaszającej pracę lub opiekuna dziecka, zgodnie z załącznikiem 1 do Regulaminu. 7. Oświadczenia Uczestnika Zgłoszenie przez Uczestnika pracy plastycznej do Konkursu jest równoznaczne z: a) Zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją, b) oświadczeniem, że praca jest wykonana własnoręcznie, nie była dotąd publikowana, a jej autor posiada pełne prawa autorskie do niej, c) wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych, a także ich publikację w przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu Konkursu, d) wyrażeniem zgody na publikację swojej pracy przez Organizatora, w szczególności w formie wystawy plenerowej oraz galerii internetowej, e) wyrażeniem zgody na przekazanie przez Organizatora oryginału pracy na cele dobroczynne, np. aukcję charytatywną, w tym również organizowaną przez instytucje inne niż Organizator. 8. Miejsce i termin składania/nadsyłania prac a) prace należy przesłać pocztą do biura poselsko-senatorskiego w Pruszkowie: 05-803 Pruszków, ul. Kościelna 19 z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. b) prace można również złożyć osobiście w godzinach pracy biura, tj. poniedziałki i czwartki 14:00-18:00; wtorki i środki 12:00-16:00. c) prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie [aktualizacja 19.04.2017] 26 kwietnia 2017 roku, o godzinie 16:00. Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 9. Komisja konkursowa, kryteria oceny prac a) Do formalnej i merytorycznej oceny zgłoszonych prac Organizator powoła Komisję Konkursową, której skład zostanie określony w późniejszym terminie, gdyż zależny będzie m.in. od liczby zgłoszonych prac. b) Ocenie podlegać będzie m.in. zgodność z tematyką, estetyka, oryginalność, wartość artystyczna pracy. 10. Nagrody a) w każdej z dwóch kategorii nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, b) nagrody rzeczowe to m.in. cyfrowy aparat fotograficzny, dron wyposażony w kamerę, zegarek, hulajnoga. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany listy nagród, c) nagroda publiczności: i. spośród prac nominowanych przez Komisję Konkursową do etapu 2, finałowego, w głosowaniu internetowym publiczność wybierze jedną, której autor otrzyma nagrodę publiczności, ii. głosowanie na nagrodę publiczności zostanie przeprowadzone za pośrednictwem strony www.fb.com/radziwill.konstanty na portalu społecznościowym. Polubienie zgłoszonej do Konkursu pracy opublikowanej w galerii będzie równoznaczne z oddaniem na nią głosu, iii. głosy będzie można oddawać od 1 maja 2017 roku od godziny 00:01 do 17 maja 2017 roku do godziny 23:59, d) autorzy prac nominowanych do drugiego, finałowego etapu otrzymają dyplomy oraz nagrodę-niespodziankę, e) ponadto, w trakcie gali wręczenia nagród przeprowadzone zostanie wśród wszystkich Uczestników Konkursu losowanie upominków, f) Komisja Konkursowa ma prawo przyznać więcej nagród, jeśli wyróżnionych zostanie więcej prac. 11. Odwołania Decyzje Komisji Konkursowej, w szczególności dotyczące zakwalifikowania pracy do konkursu oraz wyboru nagrodzonych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 12. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do: a) zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia istotnych, niespodziewanych przyczyn, b) odstąpienia od organizacji Konkursu, c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, d) ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu, e) niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.konstantyradziwill.pl oraz na portalu społecznościowym www.fb.com/radziwill.konstanty .   Załącznik 1 Wzór metryczki pracy do załączenia na odwrocie pracy Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………… Klasa: ………….. Szkoła/placówka: ………………………………………………………………… Numer telefonu opiekuna (na potrzeby kontaktu z autorami wyróżnionych prac): ………………………….